กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   
  • ชื่อ*
  • นามสกุล*
  • อีเมล์*
  • รหัสผ่าน*
  • ยืนยันรหัสผ่าน*
  • รหัสผ่านเดิม
  • รหัสผ่านใหม่
  • ยืนยันรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก


บันทึก

* ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกกรุณา กรุณาลงทะเบียน
หน้าหลัก | ข่าว/บทความ | คำถามที่พบบ่อย

งานประมูลทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 1/2556 ในส่วนภูมิภาค15 มีนาคม 2556 เวลา 07:55 น.
4620

ในวันที่ 27 เมษายน 2556 ณ ที่ตั้งสำนักงานสาขาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เวลา 09.00 - 16.00 น.


                                                                     ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  การประมูลขายบ้านมือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2556
----------------------------------------------


             ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะทำการประมูลขายบ้านมือสอง ซึ่งได้มาจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้และจากการบังคับคดี 
อันได้แก่ ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด อาคารแฟลต ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และในพื้นที่สาขาใน
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยวิธีการประมูลขายด้วยวาจา ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน  2556 โดยเปิดให้ลงชื่อเข้าร่วมประมูล ตั้งแต่
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มทำการประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น.

            ผู้ประมูลซื้อได้จะต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์สินจำนวน 20,000 บาท  (ทรัพย์ราคาไม่ถึง 3.0 ล้านบาท) 
วางเงินมัดจำ 50,000 บาท (ทรัพย์ราคา 3.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท) และวางเงินมัดจำ 100,000 บาท 
(ทรัพย์ราคาตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท)   และธนาคารให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90 %  ส่วนที่เหลือผ่อนชำระได้นาน 12 เดือน 
โดยไม่เสียดอกเบี้ย (ยกเว้นอาคารประเภทแฟลต ให้กู้ได้สูงสุด 80% ส่วนที่เหลือผ่อนชำระได้นาน 24 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย)

             ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะทำการประมูล ณ ห้องประชุมพิมานมาศ อาคารจอดรถ ชั้น 11 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

             ในพื้นที่สาขาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  จะทำการประมูล  ณ  ที่ตั้งสำนักงานสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

             สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ โทร. 0-2202-1822, 
0-2202-1582, 0-2202-1016 หรือทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ www.ghbhomecenter.comระเบียบ วิธีการประมูล เงื่อนไข ข้อสัญญา
การประมูลขายบ้านมือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2556
------------------------------------------------


ข้อ 1    ในวันประมูลขายบ้านมือสอง ให้ผู้สนใจเข้าประมูล ลงชื่อ ที่อยู่ รายการบ้านมือสองที่จะประมูลลงในแบบคำขอเข้าประมูล         
            ซื้อบ้านมือสอง ซึ่งธนาคารจัดให้ในวันประมูล พร้อมกับแสดงสำเนาบัตรประจำตัวต่อธนาคาร โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.       
            ของวันเสาร์ที่ 27 เมษายน  2556  โดยธนาคารจะเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 -16.00 น.
ข้อ 2    บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกประมูลขาย ธนาคารขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ข้อ 3    ผู้ประมูลในนามบุคคลอื่นหรือในนามนิติบุคคลต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารก่อนประมูลหากไม่แสดงหนังสือ
            มอบอำนาจ ธนาคารจะถือว่าผู้ลงชื่อประมูลกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ประมูลจะขอเปลี่ยน
           ใส่ชื่อผู้อื่น  โดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้
ข้อ 4    การเข้าประมูลซื้อบ้านมือสอง ให้ใช้วิธีเสนอราคาด้วยวาจา การขายบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อ
            ธนาคารได้ขานราคาเสนอซื้อบ้านมือสอง พร้อมนับสามเคาะไม้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการถอนบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใด
            ออกจากการประมูลได้
ข้อ 5    ในการชำระราคาผู้ซื้อได้ต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 20,000 บาท (ทรัพย์ราคาไม่ถึง 3.0 ล้านบาท) วางเงินมัดจำ
            การซื้อทรัพย์จำนวน 50,000 บาท (ทรัพย์ราคา 3.0 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท) และวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์
            จำนวน 100,000 บาท (ทรัพย์ราคาตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท) ในทันทีที่ซื้อได้ส่วนที่เหลือให้ดำเนินการดังนี้
           
           5.1   กรณีชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดครั้งเดียว เป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค ให้ชำระภายในวันที่ 29  เมษายน  2556  
                    ถึง  7  พฤษภาคม  2556 และให้แจ้งวันที่จะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่
           5.2   หากผู้ซื้อได้ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ90ของราคาประเมิน แต่ไม่เกิน     
                    ร้อยละ 90 ของราคาที่ซื้อได้ (ยกเว้นอาคารแฟลต ให้สินเชื่อไม่เกิน ร้อยละ 80) ส่วนที่ขาดผู้ซื้อได้ต้องชำระให้ครบถ้วน 
                    และ ยื่นขอสินเชื่อ  ตั้งแต่วันที่  29  เมษายน  2556  ถึง  7  พฤษภาคม 2556  โดยธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษ 
                    อัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 1 ปี 
           5.3   หากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ (ร้อยละ 10 ของราคาที่ประมูลซื้อได้)  ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่วันที่ 
                   29 เมษายน 2556 ถึง  7  พฤษภาคม  2556  โดยสามารถผ่อนได้ไม่เกิน 12 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย  (ยกเว้นอาคารแฟลต   
                    ต้องชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของราคาซื้อทรัพย์ เป็นเวลา 24 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย)  และหากประสงค์จะเข้า
                    อยู่อาศัยต้องชำระเงินประกัน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาที่ซื้อ ซึ่งเมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้ว   ให้ขอสินเชื่อได้
                    ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน  แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาที่ซื้อได้ ( ยกเว้นอาคารแฟลต ให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 
                    80) และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร  
                    อนึ่ง หากราคาที่ประมูลซื้อได้สูงกว่าราคาประเมิน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินมัดจำมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาประมูลซื้อได้
           5.4   กรณีลูกหนี้เดิม บิดามารดา รวมทั้งบุตร หากประมูลซื้อทรัพย์ได้ จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากการบังคับคดี
                    ให้แล้วเสร็จ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ 
                    หากผู้ซื้อได้ ไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตาม 5.1,5.2,5.3 หรือ 5.4 ข้างต้น ธนาคารจะริบเงินมัดจำ 
                    ในการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ซื้อได้ ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาใน
                    ส่วนภูมิภาคที่ประมูลซื้อทรัพย์ได้
           5.5   กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์กับธนาคาร  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้
                    เงื่อนไขผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ 12 เดือน รวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ
           5.6   หากผู้ซื้อเคยมีประวัติการซื้อทรัพย์กับธนาคาร  สถานะขายมัดจำรวมกับแปลงที่ซื้อใหม่ในครั้งนี้เกิน 5 สัญญา (หรือ 10 
                   สัญญาในกรณีทรัพย์ในส่วนภูมิภาค)  และราคาซื้อในครั้งนี้ รวมกับราคาทรัพย์ที่ซื้อไปแล้ว รวมกับวงเงินกู้ปัจจุบันเกิน 10 
                   ล้านบาท ผู้ซื้อจะต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้น

ข้อ 6    การประมูลขายบ้านมือสองอาจจะไม่เรียงตามลำดับรายการในบัญชี โดยธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาว่า บ้านมือสองรายการใด 
            สมควรนำออกประมูลขายก่อนหลังตามควรแก่กรณี
ข้อ 7    ผู้เข้าประมูลซื้อบ้านมือสองจะทำการประมูลกี่รายการก็ได้ตามความสามารถในการชำระของแต่ละท่านโดยธนาคารจะไม่ถือว่า
            เป็นประเด็นสำคัญในการเข้าประมูลแต่อย่างใด
ข้อ 8    ท่านที่ประมูลซื้อบ้านมือสองได้แล้ว จะขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อต่อเติมหรือปลูกสร้างอาคารก็ได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ตาม
            ระเบียบสินเชื่อของธนาคาร
ข้อ 9    ผู้ซื้อได้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด
ข้อ 10    สำหรับบ้านที่ธนาคารขายหากมีผู้อยู่อาศัย และผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เป็นผู้ที่ประมูลซื้อได้ ธนาคารจะเชิญให้ออกไปจากบ้านดัง
              กล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันประมูลขาย หากผู้อยู่อาศัยไม่ออกไปภายในเวลาที่กำหนด ธนาคารจะดำเนินคดีขับไล่และเรียก
               ค่าเสียหาย
ข้อ 11    ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไข และข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายประการหนึ่งประการใดในการประมูลขายบ้าน 
              มือสอง