กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   
  • ชื่อ*
  • นามสกุล*
  • อีเมล์*
  • รหัสผ่าน*
  • ยืนยันรหัสผ่าน*
  • รหัสผ่านเดิม
  • รหัสผ่านใหม่
  • ยืนยันรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก


บันทึก

* ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกกรุณา กรุณาลงทะเบียน
หน้าหลัก | ข่าว/บทความ | คำถามที่พบบ่อย

งานมหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษ ครบรอบ 60 ปี ธอส.6 มีนาคม 2556 เวลา 09:09 น.
11325

สนใจติดต่อซื้อทรัพย์ได้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง  การขายบ้านมือสองในงาน มหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษครบรอบ 60 ปี ธอส.
----------------------------------------

                     ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะขายบ้านมือสองของธนาคาร  ซึ่งได้มาจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้และจากการบังคับคดี
อันประกอบด้วย ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในราคาพิเศษ โดยจะนำบ้านมือสองออกขายใน
งานมหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษครบรอบ 60 ปี ธอส. ในวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 ถึง  19.00 น. ณ  ศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
                    ผู้สนใจซื้อจะต้องวางเงินมัดจำเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค จำนวน 20,000 บาท ในงาน มหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษครบรอบ
60 ปี ธอส.  ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.  และสามารถไปดูบ้านด้วยตนเองได้ทุกวัน ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน   และธนาคารให้กู้ได้สูงสุด 90% 
ส่วนที่เหลือผ่อนชำระได้นาน 12 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย
                    บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกขาย ขายตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
                    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ โทร. 0-2202-1016, 0-2202-1582-3  หรือ www.ghbhomecenter.com


ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์        
โทร. 0-2202-1016, 0-2202-1582-3        
โทรสาร 0-2643-1261        


 ระเบียบ เงื่อนไข ข้อสัญญา และวิธีการซื้อบ้านมือสอง
งานมหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษครบรอบ 60 ปี ธอส.
วันที่ 15 – 17  มีนาคม 2556
ณ   ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

----------------------------------------------
 
ข้อ 1.    ในวันซื้อบ้านมือสอง ให้ผู้สนใจเข้าซื้อ ลงชื่อ  ที่อยู่ รายการบ้านมือสองที่จะซื้อลงในแบบคำขอซื้อบ้านมือสอง ซึ่งธนาคาร   
             จัดให้ในวันงานมหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษครบรอบ 60 ปี ธอส. พร้อมกับแสดงสำเนาบัตรประจำตัวต่อธนาคาร    โดยเริ่ม
             ตั้งแต่เวลา 10.00  น. . และธนาคารจะเริ่มขายตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้น  ในระหว่างวันที่   15 – 17 มีนาคม 2556  ธนาคาร
             จะขายให้แก่ผู้วางเงินซื้อรายแรก แต่หากผู้สนใจซื้อมาพร้อมกันจะใช้วิธีการเปิดซองเสนอราคาและธนาคารจะขายให้แก่ผู้ที่
             เสนอราคาสูงสุด
ข้อ 2.    บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกขาย ธนาคารขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ข้อ 3.    ผู้ซื้อในนามบุคคลอื่น หรือในนามนิติบุคคล ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารก่อนการซื้อ  หากไม่แสดงหนังสือมอบ
             อำนาจ ธนาคารจะถือว่า ผู้ลงชื่อซื้อกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจะขอเปลี่ยนใส่ชื่อผู้อื่น
             โดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้
ข้อ 4.     ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการถอนบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดออกจากการขายได้ และสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไข
             และวางข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายในการขายครั้งนี้
ข้อ 5.    ในการชำระราคาผู้ซื้อได้ต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คจำนวน 20,000 บาท  ในทันทีที่ซื้อได้
             ส่วนที่เหลือให้ดำเนินการดังนี้
             5.1    กรณีชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดครั้งเดียวเป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค ภายใน วันที่  18 – 22 มีนาคม   2556  และ
                      ให้แจ้งวันที่จะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่
             5.2    หากผู้ซื้อได้ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน แต่ไม่
                       เกินร้อยละ 90 ของราคาที่ซื้อได้ (ยกเว้นอาคารแฟลต ให้สินเชื่อไม่เกิน ร้อยละ 80) ส่วนที่ขาดผู้ซื้อได้ต้องชำระให้
                       ครบถ้วนทันที และยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่  18 – 22 มีนาคม 2556  โดยธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษ อัตรา
                       ดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 1 ปี
             5.3    หากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ (ร้อยละ 10 ของราคาที่ซื้อได้) ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในวันที่ 
                      18 – 22 มีนาคม 2556  โดยสามารถผ่อนชำระเงินดาวน์ได้ไม่เกิน 12 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย  (ยกเว้นอาคารแฟลต ต้อง
                      ชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของราคาซื้อทรัพย์ เป็นเวลา 24 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย)  และหากประสงค์จะเข้าอยู่
                      อาศัยต้องชำระเงินประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาที่ซื้อ    ซึ่งเมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้ว ให้ขอสินเชื่อได้ไม่
                      เกินร้อยละ 90 ของราคาที่ซื้อได้  และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร 
            5.4    กรณีลูกหนี้เดิม บิดามารดา รวมทั้งบุตร หากซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากการบังคับคดีให้แล้วเสร็จ
                     ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์
                      หากผู้ซื้อได้ไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตาม 5.1,5.2,5.3 หรือ 5.4 ข้างต้น ธนาคารจะริบเงินมัดจำ ในการ
                      ดำเนินการให้ผู้ซื้อได้ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
            5.5    กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์กับธนาคาร  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้
                      เงื่อนไข ผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ 12 เดือน  รวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ
            5.6    หากผู้ซื้อเคยมีประวัติการซื้อทรัพย์กับธนาคาร  สถานะขายมัดจำรวมกับแปลงที่ซื้อใหม่ในครั้งนี้เกิน 5 สัญญา (หรือ 10
                      สัญญาในกรณีทรัพย์ในส่วนภูมิภาค)  และราคาซื้อในครั้งนี้ รวมกับราคาทรัพย์ที่ซื้อไปแล้ว รวมกับวงเงินกู้ปัจจุบันเกิน
                      10 ล้านบาท ผู้ซื้อจะต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้น
ข้อ 6.    ท่านที่ซื้อบ้านมือสองได้แล้ว จะขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อต่อเติมหรือปลูกสร้างอาคารก็ได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ตามระเบียบ
             สินเชื่อของธนาคาร
ข้อ 7.    ผู้ซื้อได้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด
ข้อ 8.    สำหรับบ้านที่ธนาคารขาย หากมีผู้อยู่อาศัย และผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เป็นผู้ซื้อได้ธนาคารจะเชิญให้ออกจากบ้านดังกล่าวภายใน
             30 วัน นับแต่วันที่ขายได้ หากผู้อยู่อาศัยไม่ออกไปภายในเวลาที่กำหนด ธนาคารจะดำเนินการขับไล่และเรียกค่าเสียหาย
             ยกเว้นผู้ซื้อได้จะดำเนินการกับผู้อยู่อาศัยเอง