กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   
  • ชื่อ*
  • นามสกุล*
  • อีเมล์*
  • รหัสผ่าน*
  • ยืนยันรหัสผ่าน*
  • รหัสผ่านเดิม
  • รหัสผ่านใหม่
  • ยืนยันรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก


บันทึก

* ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกกรุณา กรุณาลงทะเบียน
หน้าหลัก | ข่าว/บทความ | คำถามที่พบบ่อย

งานมหกรรมบ้านธนาคาร 56 จังหวัดเชียงใหม่7 สิงหาคม 2556 เวลา 15:18 น.
5099

พิเศษ!! ขยายระยะเวลาซื้อสินทรัพย์รอการขายราคาพิเศษงานมหกรรมบ้านธนาคาร 56 จ.เชียงใหม่ ไปจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2556 นี้เท่านั้น โดยลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอซื้อสินทรัพย์ได้ที่สาขาของธนาคารฯ ที่สินทรัพย์นั้นตั้งอยู่


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  การขายบ้านมือสองในงานมหกรรมบ้านธนาคาร 56 จังหวัดเชียงใหม่ 

-----------------------------------------

                                ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะขายบ้านมือสองของธนาคารซึ่งได้มาจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้และจากการบังคับคดี อันประกอบด้วย ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ในส่วนภูมิภาค 1 พื้นที่เขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 6 สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ สาขาลำพูน สาขาลำปาง สาขาเชียงราย สาขาพะเยา และสาขาถนนนิมมานเหมินทร์ ในราคาพิเศษ โดยจะนำบ้านมือสองออกขายในงานมหกรรมบ้านธนาคาร 56 จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดให้มีขึ้นระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างเวลา 10.00 - 19.00 น.

                        ผู้สนใจซื้อจะต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์สินเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค จำนวน 10,000 บาท (ทรัพย์ราคาไม่เกิน 500,000 บาท) และวางมัดจำ 20,000 บาท (ทรัพย์ราคาเกิน 500,000 บาท) ในงานมหกรรมบ้านธนาคาร 56 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. และสามารถไปดูบ้านด้วยตนเองได้ทุกวัน ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และธนาคารให้กู้ได้สูงสุด 90% ส่วนที่เหลือผ่อนชำระได้นาน 12 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย

                                  บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกขาย ขายตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

                        ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริหารหนี้สาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ โทร.0-5324-5276-8, 0-5324-6469-71 สาขาลำพูน โทร.0-5351-0433-4, 0-5353-5178-82 สาขาลำปาง โทร.0-5423-0035-42 สาขาเชียงราย โทร.0-5374-0741-7 สาขาพะเยา โทร.0-5441-0261-9 และสาขาถนนนิมมานเหมินทร์ โทร.0-5340-0661-70 หรือ www.ghbhomecenter.com 

ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                                                                 โทร. 0-2202-2036, 0-2202-1734

 

                                                                 โทรสาร. 0-2202-1162

ระเบียบ เงื่อนไข ข้อสัญญา และวิธีการซื้อบ้านมือสอง

งานมหกรรมบ้านธนาคาร 56 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2556

ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

.......................................................................................

ข้อ 1   ในวันซื้อบ้านมือสอง ให้ผู้สนใจเข้าซื้อ ลงชื่อ ที่อยู่ รายการบ้านมือสองที่จะซื้อลงในแบบคำขอซื้อบ้านมือสอง ซึ่งธนาคารจัดให้ในวันงานมหกรรมบ้านธนาคาร 56 จังหวัดเชียงใหม่ (ภูมิภาค 1 เขต 1 เชียงใหม่) พร้อมกับแสดงสำเนาบัตรประจำตัวต่อธนาคาร โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00  - 19.00 น. ในระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2556 ธนาคารจะขายให้แก่ผู้วางเงินซื้อรายแรก แต่หากผู้สนใจซื้อมาพร้อมกันจะใช้วิธีการเปิดซองเสนอราคาและธนาคารจะขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด

ข้อ 2    ผู้ซื้อในนามบุคคลอื่น ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารก่อนการซื้อ ถ้าไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจ ธนาคารจะถือว่าผู้ลงชื่อซื้อกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจะขอเปลี่ยนใส่ชื่อผู้อื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

ข้อ 3  ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการถอนบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดออกจากการขายได้ และสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไข และวางข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายในการขายครั้งนี้

ข้อ 4    ในการชำระราคาผู้ซื้อได้ต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คจำนวน 10,000 บาท (ทรัพย์ราคาไม่เกิน 500,000 บาท) และวางมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 20,000 บาท (ทรัพย์ราคาเกิน 500,000 บาท)  ในทันทีที่ซื้อได้  ส่วนที่เหลือให้ดำเนินการ ดังนี้

4.1  กรณีชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดครั้งเดียวเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค พร้อมนัดโอนกรรมสิทธิ์ภายใน        วันที่  2 - 6 กันยายน 2556

4.2  หากผู้ซื้อได้ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน
แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาที่ซื้อได้ (ยกเว้นอาคารแฟลต ให้สินเชื่อไม่เกิน ร้อยละ 80) ส่วนที่ขาดผู้ซื้อได้ต้องชำระให้ครบถ้วนทันที และยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่  2 - 6 กันยายน 2556
โดยธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 1 ปี

4.3  หากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินมัดจำ (ร้อยละ 10 ของราคาที่ซื้อได้)  ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ภายใน วันที่  2 - 6 กันยายน 2556 โดยสามารถผ่อนได้ไม่เกิน 12 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย (ยกเว้นอาคารแฟลต ต้องชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของราคาซื้อทรัพย์ เป็นเวลา 24 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย) และหากประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยต้องชำระเงินประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาที่ซื้อ ซึ่งเมื่อครบกำหนดการผ่อนชำระเงินมัดจำแล้ว ให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาที่ซื้อได้  และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

4.4  กรณีลูกหนี้เดิม บิดา มารดา รวมทั้งบุตรของลูกหนี้เดิม หากซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือ หลังจากการบังคับคดีให้แล้วเสร็จ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์

หากผู้ซื้อได้ไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตาม 4.1,4.2,4.3 หรือ 4.4 ข้างต้น ธนาคารจะริบเงินมัดจำ ในการดำเนินการให้ผู้ซื้อได้ติดต่อ งานบริหารหนี้สาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาที่รับผิดชอบดูแล

4.5 กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์กับธนาคาร  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้เงื่อนไขผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ 12 เดือน  รวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ

4.6 หากผู้ซื้อเคยมีประวัติการซื้อทรัพย์กับธนาคาร สถานะขายมัดจำรวมกับแปลงที่ซื้อใหม่ในครั้งนี้เกิน   5 สัญญา (หรือ 10 สัญญา ในกรณีทรัพย์ในส่วนภูมิภาค) และราคาซื้อในครั้งนี้ รวมกับราคาทรัพย์ที่ซื้อไปแล้ว รวมกับวงเงินกู้ปัจจุบัน เกิน 10 ล้านบาท ผู้ซื้อจะต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้น

ข้อ 5    ท่านที่ซื้อบ้านมือสองได้แล้ว จะขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อต่อเติมหรือปลูกสร้างอาคารก็ได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ตามระเบียบสินเชื่อของธนาคาร

ข้อ 6    ผู้ซื้อได้เป็นผู้ออกค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อ 7    บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกขาย ธนาคารขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ข้อ 8   สำหรับบ้านที่ธนาคารขายมีผู้อยู่อาศัย หากผู้ซื้อประสงค์จะให้ธนาคารดำเนินการกับผู้อาศัย ธนาคารจะดำเนินการให้ตามกฎหมาย และเมื่อครบกำหนดชำระเงินมัดจำแล้วจะรับโอนกรรมสิทธิ์  ไม่ว่าผู้อาศัยจะย้ายออกหรือไม่ก็ตาม