วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 87


   G H Bank Housing Journal No. 25

.........................................................................................................................................

"Proxy or nominee" property - purchase policies clarified by government 
ธอส. ออกมาตรการใหม่ด้านสินเชื่อและการประนอมหนี้ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อรายย่อย (Post-Finance) โครงการบ้านเอื้ออาทร 
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ หญิงเหล็ก...นักพัฒนาที่ดินรุ่นลายครามของไทย 
Evolution of accommodations and facilities in Thailand's National Parks 
    
..................................................................................................................................................................................................................................
โครงการเสวนาทางวิชาการ ในชุด “นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “อสังหาฯ - นวัตกรรมวิเคราะห์”
โครงการเสวนาทางวิชาการ ชุด “นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ครั้งที่ 4 เรื่อง วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย
ทิศทางการผังเมืองและการพัฒนาเมืองของไทยในทศวรรษหน้า (2551-2560)
...เพิ่มเติม
Who's who in Thai Real Estate
     
 ดร.วัชระ ตันตรานนท์
 
 
เปิดขุมปัญญา สุดยอดนักพัฒนาที่ดินไทย
     
 กุศล (สุนทร)  เปรมฤทัย
 
 

..................................................................................................................................
 
ดร.โสภณ พรโชคชัย  

ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
คุณอิสระ บุญยัง 

อุปนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
 
คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล  

ประธานชมรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น
 
“เป็นวารสารที่ให้ประโยชน์ในการให้นักศึกษ...
“เป็นวารสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ...ข้อ...
“ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านอสังหาริม...
“ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเชิงวิเคราะห์ใน...
“เนื้อหาในวารสารทั้งบทความวิเคราะห์ ข่าว...