ค้นหาบ้านมือสองธอส.
ลองเปลี่ยนมาใช้ผ่านแอปดูสิ ใช้ง่าย รวดเร็ว โหลดเลย!

ทรัพย์ NPA ราคาพิเศษ งาน “GH Bank Special Price Online"


ระเบียบ เงื่อนไข ข้อสัญญา และวิธีการซื้อทรัพย์ NPA ราคาพิเศษ
งาน “GH Bank Special Price Online”
----------------------------------------------


ข้อ 1. ผู้จองซื้อทรัพย์ NPA จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ณ วันที่จองซื้อ

ข้อ 2. ทรัพย์ NPA ที่ธนาคารนำออกขาย ธนาคารฯ ขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นจริงของทรัพย์สินในวันที่ลงประกาศขาย เพื่อประโยชน์ขของผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ณ สถานที่จริงก่อนการตัดสินใจจองซื้อ และให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับทราบถึงสภาพที่แท้จริงของทรัพย์สินโดยละเอียดแล้ว

ข้อ 3. ผู้จองซื้อทรัพย์ NPA ในนามบุคคลอื่น หรือในนามนิติบุคคล ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย หากไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจธนาคารจะถือว่าผู้ลงชื่อจองซื้อกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อได้จะขอเปลี่ยนใส่ชื่อผู้อื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

ข้อ 4. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการถอนทรัพย์ NPA รายการหนึ่งรายการใดออกจากการขายได้และสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขและวางข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายในการขายครั้งนี้

ข้อ 5.  ในการชำระราคาผู้จองซื้อทรัพย์ NPA ได้ต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คจำนวน  5,000 บาท ทุกรายการทรัพย์ และชำระเงินมัดจำงวดแรกเงินตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยผู้ที่จองซื้อได้จะต้องเข้ามาทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จองซื้อหากไม่มาทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในกำหนดธนาคารจะให้สิทธิ์แก่ผู้จองซื้อรายถัดไปที่ทำการจองซื้อผ่านระบบเข้ามา

        5.1    กรณีชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดในคราวเดียวเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คให้แจ้งวันที่จะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย 
 
        5.2     ผู้จองซื้อทรัพย์สำหรับทรัพย์เกรด  A+, A, B+, B สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร ปี 2564” โดยให้ยื่นขอสินเชื่อทันที ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การใช้อัตราดอกเบี้ยสำหรับการซื้อทรัพย์ NPA ที่ธนาคารกำหนด

        5.3    ผู้จองซื้อทรัพย์เกรด A+, A, B+, B แต่ โฉนดยังไม่โอนกรรมสิทธิ์เป็นของธนาคารหรือทรัพย์มีสถานะบุกรุกหรือติดปัญหาการจัดตั้งนิติบุคคล ทรัพย์เกรด A+, A สมารถใช้มาตรการจูงใจสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ธนาคารโดยปลอดอัตราดอกเบี้ย 12 เดือน  ทรัพย์เกรด B+, B สามารถใช้มาตรการจูงใจสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ธนาคารโดยปลอดอัตราดอกเบี้ย  12 เดือน  หรือ 24 เดือนได้  

        5.4    ผู้จองซื้อทรัพย์เกรด A+, A, B+, B กรณีเป็นกลุ่มลูกค้านักลงทุนที่ซื้อทรัพย์รายย่อยตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไปหรือมีประวัติการซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายรายย่อยตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไปทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถใช้มาตรการจูงใจสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ธนาคารโดยปลอดอัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

        5.5    สำหรับผู้จองซื้อทรัพย์เกรด C+, C, D สามารถเลือกใช้มาตรการจูงใจสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ธนาคารโดยปลอดอัตรดอกเบี้ยของธนาคารได้ ดังนี้
                5.5.1 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์จะขอชำระเงินดาวน์ทันที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ซื้อได้ ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินส่วนที่เหลือ โดยธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลา 1 ปี หรือหากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยปลอดดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแต่ไม่เกินราคาส่วนที่เหลือและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
                5.5.2 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์จะขอชำระเงินดาวน์ทันที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อ  ได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ โดยธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลา 2 ปี หรือหากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 24 เดือน โดยปลอดดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินราคาส่วนที่เหลือและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร 
                5.5.3 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 48 เดือน โดยปลอดดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร 
         5.6    หากผู้ซื้อประสงค์จะเข้าใช้ประโยชน์ภายในทรัพย์จะต้องชำระเงินประกันการเข้าอยู่อาศัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาที่จองซื้อได้

ข้อ 6.  กรณีลูกหนี้เดิม บิดามารดา คู่สมรส บุตรลูกหนี้เดิม หากประมูลซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากการบังคับคดีให้แล้วเสร็จก่อนการโอนกรรมสิทธิ์
               
ข้อ 7. กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์ NPA กับธนาคารฯ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้เงื่อนไขผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ตามมาตรการจูงใจผู้ซื้อทรัพย์ธนาคารโดยปลอดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ
             
ข้อ 8.  หากผู้ซื้อเคยมีประวัติการซื้อทรัพย์กับธนาคารฯ สถานะขายมัดจำรวมกับแปลงที่ซื้อใหม่ในครั้งนี้ เกิน 5 สัญญา (หรือ 10 สัญญา ในกรณีทรัพย์ในส่วนภูมิภาค) และราคาซื้อในครั้งนี้รวมกับราคาทรัพย์ที่ซื้อไปแล้วรวมกับวงเงินกู้ปัจจุบันเกิน 10 ล้านบาท ผู้ซื้อจะต้องซื้อเป็นเงินสด เท่านั้น

ข้อ 9.  ผู้ซื้อได้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อ 10.  สำหรับบ้านที่ธนาคารฯขาย หากมีผู้อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เป็นผู้จองซื้อได้ ธนาคาร ฯ ให้ผู้ซื้อดำเนินการกับผู้อยู่อาศัยและเมื่อครบกำหนดชำระเงินมัดจำแล้วผู้ซื้อยินยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับนี้ไม่ว่าผู้อาศัยจะย้ายออกหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 11. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ