ค้นหาบ้านมือสองธอส.
ลองเปลี่ยนมาใช้ผ่านแอปดูสิ ใช้ง่าย รวดเร็ว โหลดเลย!

ทรัพย์ NPA ราคาพิเศษ งาน “GH Bank Special Price Online

ระเบียบ เงื่อนไข ข้อสัญญา และวิธีการซื้อทรัพย์ NPA ราคาพิเศษ
งาน "GH Bank Special Price Online"


ข้อ 1. ผู้จองซื้อทรัพย์ NPA จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ณ วันที่จองซื้อ

ข้อ 2. ทรัพย์ NPA ที่ธนาคารนำออกขาย ธนาคารฯ ขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นจริงของทรัพย์สินในวันที่ลงประกาศขาย เพื่อประโยชน์ขของผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ณ สถานที่จริงก่อนการตัดสินใจจองซื้อ และให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับทราบถึงสภาพที่แท้จริงของทรัพย์สินโดยละเอียดแล้ว

ข้อ 3. ผู้จองซื้อทรัพย์ NPA ในนามบุคคลอื่น หรือในนามนิติบุคคล ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย หากไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจธนาคารจะถือว่าผู้ลงชื่อจองซื้อกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อได้จะขอเปลี่ยนใส่ชื่อผู้อื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

ข้อ 4. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการถอนทรัพย์ NPA รายการหนึ่งรายการใดออกจากการขายได้และสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขและวางข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายในการขายครั้งนี้

ข้อ 5. ในการชำระราคาผู้จองซื้อทรัพย์ NPA ได้ต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คจำนวน  5,000 บาท ทุกรายการทรัพย์ และชำระเงินมัดจำงวดแรกเงินตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยผู้ที่จองซื้อได้จะต้องเข้ามาทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จองซื้อหากไม่มาทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในกำหนดธนาคารจะให้สิทธิ์แก่ผู้จองซื้อรายถัดไปที่ทำการจองซื้อผ่านระบบเข้ามา

          5.1    กรณีชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดในคราวเดียวเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คให้แจ้งวันที่จะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย 

          5.2     ผู้จองซื้อทรัพย์สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร ปี 2564” ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การใช้อัตราดอกเบี้ยสำหรับการซื้อทรัพย์ NPA ที่ธนาคารกำหนด

          5.3    กรณีผู้จองซื้อทรัพย์เป็นกลุ่มลูกค้านักลงทุนที่ซื้อทรัพย์รายย่อย ตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไปหรือมีประวัติการซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายรายย่อยตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไปทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถใช้มาตรการจูงใจสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ธนาคารโดยปลอดอัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

          5.4    สำหรับผู้จองซื้อทรัพย์ ที่ใช้มาตรการจูงใจสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ธนาคารโดยปลอดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารได้ ดังนี้

                5.4.1 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์จะขอชำระเงินดาวน์ทันที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ซื้อได้ ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินส่วนที่เหลือ โดยธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลา 1 ปี หรือหากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยปลอดดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90  ของราคาซื้อขายแต่ไม่เกินราคาส่วนที่เหลือและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

          5.4.2 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์จะขอชำระเงินดาวน์ทันที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อ  ได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ โดยธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลา 2 ปี หรือหากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 24 เดือน โดยปลอดดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินราคาส่วนที่เหลือและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

          5.4.3 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 48 เดือน โดยปลอดดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

  5.5    หากผู้ซื้อประสงค์จะเข้าใช้ประโยชน์ภายในทรัพย์จะต้องชำระเงินประกันการเข้าอยู่อาศัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาที่จองซื้อได้

ข้อ 6.  กรณีลูกหนี้เดิม บิดามารดา คู่สมรส บุตรลูกหนี้เดิม หากประมูลซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากการบังคับคดีให้แล้วเสร็จก่อนการโอนกรรมสิทธิ์

ข้อ 7. กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์ NPA กับธนาคารฯ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้เงื่อนไขผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ตามมาตรการจูงใจผู้ซื้อทรัพย์ธนาคารโดยปลอดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ

ข้อ 8.  หากผู้ซื้อเคยมีประวัติการซื้อทรัพย์กับธนาคารฯ สถานะขายมัดจำรวมกับแปลงที่ซื้อใหม่ในครั้งนี้ เกิน 5 สัญญา (หรือ 10 สัญญา ในกรณีทรัพย์ในส่วนภูมิภาค) และราคาซื้อในครั้งนี้รวมกับราคาทรัพย์ที่ซื้อไปแล้วรวมกับวงเงินกู้ปัจจุบันเกิน 10 ล้านบาท ผู้ซื้อจะต้องซื้อเป็นเงินสด เท่านั้น

ข้อ 9. ผู้ซื้อได้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อ 10.  สำหรับบ้านที่ธนาคารฯขาย หากมีผู้อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เป็นผู้จองซื้อได้ ธนาคาร ฯ ให้ผู้ซื้อดำเนินการกับผู้อยู่อาศัยและเมื่อครบกำหนดชำระเงินมัดจำแล้วผู้ซื้อยินยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับนี้ไม่ว่าผู้อาศัยจะย้ายออกหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 11.   เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ